Дата створення матеріалу: 08-01-2014

 30.01.2014 р._  № 43_

Про затвердження положення про апарат районної державної адміністрації  в новій редакції

З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та оптимізації роботи апарату районної державної адміністрації, прийняття узгоджених дій щодо правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41, статтею 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити положення про апарат районної державної адміністрації в новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 29 грудня  2012 року № 811 "Про затвердження положення про апарат районної державної адміністрації".

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Піщанську Т.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

30.01.2014  43

ПОЛОЖЕННЯ

про апарат районної державної адміністрації

 

         1. Загальні засади

         1.1. Апарат районної державної адміністрації (далі – Апарат) є складовою частиною структури районної державної адміністрації і підпорядковується її голові.

         1.2. Апарат у межах виділених бюджетних коштів утворюється головою районної державної адміністрації.

         До складу Апарату входять:

         - відділ організаційної роботи;

         - відділ взаємодії з правоохоронними органами,  оборонної роботи та мобілізаційної роботи;

         - юридичний відділ;

         - відділ діловодства та контролю;

        - відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю

         - відділ фінансово-господарського забезпечення;

         - відділ ведення Державного реєстру виборців;

         - сектор кадрової роботи.

2. Основні завдання і функції

Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

2.1. Опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови районної державної адміністрації, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації.

2.2. Здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та за дорученням голови районної державної адміністрації розробляє проекти розпоряджень і доручень.

2.3. Перевіряє, за дорученням голови районної державної адміністрації, виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації,  а також всіма органами, підприємствами, установами й організаціями, посадовими особами  на території  району (в межах повноважень районної державної адміністрації); вивчає і узагальнює досвід роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації та надає практичну допомогу в її поліпшенні; розробляє пропозиції про вдосконалення діяльності цих органів, здійснює контроль за своєчасним поданням ними довідок, інформацій та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації.

2.4. Аналізує за дорученням голови районної державної адміністрації роботу органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та практичну допомогу в поліпшенні організації їх роботи, готує пропозиції про поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.

2.5.Здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та іншу допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання виконання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації.

2.7. Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації.

2.8. Опрацьовує і подає голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням.

2.9. Здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, а також нарад, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками. 

2.10. Організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян.

2.11. Аналізує разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації соціально-економічне і суспільно-політичне становище на відповідній території, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення; бере участь у підготовці звітів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району, а також про реалізацію повноважень, делегованих районною радою.

2.12. Проводить, відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрацій плану, роботу, пов'язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників районної державної адміністрації, створенням кваліфікованого резерву і веденням обліку кадрів, вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації.

2.13. Забезпечує ведення діловодства, доступ до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація, дотримання секретності і службової таємниці.

2.14.Здійснює фінансове, матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному приміщенні районної державної адміністрації; організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку;

2.15. Виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням голови районної державної адміністрації.

2.16. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з виконавчими органами сільських, селищних рад, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

3. Керівник апарату районної державної адміністрації:

3.1 Керівник апарату районної державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства.

3.2. Керівник апарату районної державної адміністрації організаційно забезпечує діяльність Апарату і несе перед головою районної державної адміністрації відповідальність за виконання покладених на Апарат завдань і функцій.

3.3. Очолює   групу контролю районної державної адміністрації, раду по роботі з кадрами, експертну комісію, робочу групу з перегляду нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність до Конституції України та інших актів чинного законодавства; комісію з питань попереднього розгляду матеріалів щодо нагородження; комісію з питань формування кадрового резерву на посади державних службовців та попереднього розгляду і обговорення кандидатур щодо направлення на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України, її Одеського регіонального інституту та магістратур державного управління при вищих навчальних закладах, здійснює керівництво їх роботою.

3.4. Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.

4. Формування Апарату, начальники структурних підрозділів

4.1. Апарат формується із числа осіб, обраних за конкурсом чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної державної адміністрації у встановленому порядку.

4.2. Начальник відділу організаційної роботи районної державної адміністрації в разі відсутності керівника апарату районної державної адміністрації виконує його обов’язки в частині діяльності Апарату.        

4.3. Начальники структурних підрозділів Апарату підпорядковані керівникові Апарату і відповідальні перед ним за виконання завдань і функцій, покладених на структурні підрозділи.

4.4. Повноваження структурних підрозділів Апарату та їх працівників визначаються положеннями про структурні підрозділи, що затверджуються головою районної державної адміністрації, і посадовими інструкціями, які затверджуються керівником апарату районної державної адміністрації.

 


Корисні посилання

Рiк англ мови