Дата створення матеріалу: 29-07-2014

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

(Мінекономрозвитку України)

 

Н А К А З

 

05.04.2013                                                                                          № 364

 

 

Київ

 

 

 

Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг

 

 

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги",

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити такі, що додаються:

- інформаційну картку адміністративної послуги з оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів;

- технологічну картку адміністративної послуги з оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів;

- інформаційну картку адміністративної послуги з державної реєстрації інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції;

- технологічну картку адміністративної послуги з державної реєстрації інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції.

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра                   Максюту А. А.

 

 

Міністр економічного розвитку

і торгівлі України                                                                                                                                              І. М. Прасолов

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

05.04.2013 № 364

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

з державної реєстрації інвестиційного проекту

або проектної (інвестиційної) пропозиції

 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Міністерство економічного розвитку і торгівліі України

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

01103, м. Київ, бульв. Дружби народів, 28,        каб. 426

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

з понеділка по четвер з 9.00 по 18.00,

у п’ятницю з 9.00 по 16.45, обідня перерва

з 13.00 по 13.45

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

285-04-70

komashenko@me.gov.ua,

stepanen@me.gov.ua,

www.me.gov.ua

Акти законодавства, що регулюють порядок

та умови надання адміністративної послуги

Закони України

стаття 12² Закону України "Про інвестиційну діяльність"

Акти Кабінету Міністрів України

___

Акти центральних органів виконавчої влади

наказ Мінекономрозвитку від 03.09.2012              № 965 "Про затвердження форми заяви

про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції", зареєстрований

у Мін’юсті 19.09.2012 за № 1602/21914

 

Умови одержання адміністративної послуги

Підстава для одержання адміністративної послуги

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Перелік документів, необхідних для одержання адміністративної послуги,      а також вимоги до них

заява про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції

(форма заяви про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної)

пропозиції затверджена наказом Мінекономрозвитку від 03.09.2012 № 965, зареєстрованим

у Мін’юсті 19.09.2012 за № 1602/21914);

 

копія інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції, що прошита,

пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи суб’єкта інвестиційної

діяльності, а також печаткою (для юридичної особи)

(інвестиційні проекти/проектні (інвестиційні) пропозиції повинні бути розроблені

відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 19.06.2012 № 724 "Про затвердження

форми проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої

готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися

державна підтримка, Порядку розробленнята форми інвестиційного проекту,

для реалізації якого може надаватися державна підтримка", зареєстрованого

в Мін’юсті 02.08.2012 за № 1308/21620, та Методичних рекомендацій з розроблення

інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка,

затверджених наказом Мінекономрозвитку від 13.11.2012 № 1279);

 

нотаріально засвідчені копії свідоцтва про державну реєстрацію та установчих  
документів (для юридичної особи – резидента);
 
довідка органу державної податкової служби за місцем реєстрації 
суб’єкта інвестиційної діяльності як платника податків про стан розрахунків
з державним бюджетом (для юридичної особи – резидента);
 
копії документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного 
номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відповідний запис у безконтактному електронному
носії паспорта громадянина України) з наданням оригіналів зазначених документів
(для фізичної особи – резидента);
 
документи, що свідчать про реєстрацію (утворення) іноземної юридичної особи 
у державі її місцезнаходження, зокрема витяги з торговельного, банківського
або судового реєстру, засвідчені відповідно до законодавства держави їх видачі,
перекладені українською мовою та легалізовані в консульській установі України
(якщо інше не передбачено міжнародними договорами України) або засвідчені
в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в центральному органі
виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у
сфері зовнішніх зносин України (якщо учасником реалізації інвестиційного
проекту є юридична особа – нерезидент);
 

видані в установленому порядку експертні висновки щодо інвестиційного проекту,

у тому числі дозволи та позитивні висновки за результатами державної експертизи

інвестиційного проекту, а також свідоцтво про його державну реєстрацію як

інноваційного або пріоритетного інноваційного;

 

у випадках, установлених законом, за запитом Мінекономрозвитку суб’єктом

інвестиційної діяльності подаються також інші документи, необхідні для розгляду

інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції, залежно від

можливих форм надання державної підтримки

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для одержання адміністративної послуги

надсилаються поштою до Мінекономрозвитку

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно

Строк надання адміністративної послуги

1 місяць

Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

подані документи не відповідають вимогам статті 12² Закону України "Про інвестиційну діяльність"

Результат надання адміністративної послуги

видача витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій

Способи одержання

відповіді (результату)

видача витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій у Мінекономрозвитку або надсилання поштою

 

 

Директор департаменту інвестиційно-

інноваційної політики та розвитку

державно-приватного партнерства                                                                    В. М. Коваленко

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

05.04.2013 № 364

 

 

 

 

ТEХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

з державної реєстрації інвестиційного проекту

або проектної (інвестиційної) пропозиції

 

 

Етапи надання послуги

Відповідальна особа

Дія

Термін виконання, днів

1

2

3

4

1. Надходження інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції разом із супровідним листом та пакетом документів (далі – документи) до Мінекономрозвитку та їх реєстрація

спеціаліст департаменту документального забезпечення

 

 

У

протягом одного робочого дня

2. Надходження документів до департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства та передання їх для ознайомлення й накладення резолюції директора департаменту

спеціаліст департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства, відповідальний за ведення діловодства

У

– " –

3. Передання документів заступнику директора департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства − начальнику управління інноваційно-інвестиційної політики для ознайомлення й накладення резолюції

– " –

У

– " –

1

2

3

4

4. Передання документів  начальнику відділу планування державних інвестицій для визначення відповідального виконавця

спеціаліст департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства, відповідальний за ведення діловодства

У

протягом одного робочого дня

 

5. Перевірка пакета документів

 

спеціаліст відділу планування державних інвестицій

В

протягом трьох робочих днів

6а. У разі негативного результату – підготовка листа із зауваженнями на адресу заявника

 

6б. У разі позитивного результату – підготовка проекту наказу про внесення відомостей до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій (далі – проект наказу) і витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій (далі – витяг)

7а. У разі негативного результату – подання підготовленого листа із зауваженнями на підпис директорові департаменту

 

 

 

 

 

 

 

 

– " –

 

 

 

– " –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заступник директора департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства − начальник управління інноваційно-інвестиційної політики

 

В

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом одного робочого дня

протягом двох робочих днів

 

 

 

 

 

 

 

протягом

одного робочого дня

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

7б. У разі позитивного результату – погодження проекту наказу

директор департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства

завідувач сектору запобігання

та виявлення корупції

директор юридичного департаменту

П

 

 

 

 

 

 

П

 

 

П

 

протягом одного робочого дня

 

 

 

– " –

 

 

– " –

 

8. Подання проекту наказу та підготовленого витягу на підпис першому заступникові Міністра

начальник відділу планування державних інвестицій

У

– " –

9. Підписання першим заступником Міністра наказу та витягу

перший заступник Міністра

З

– " –

10. Унесення відомостей про інвестиційний проект або проектну (інвестиційну) пропозицію до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій

спеціаліст відділу планування державних інвестицій

В

протягом чотирьох робочих днів

11а. У разі негативного результату – надіслання замовникові листа із зауваженнями

 

11б. У разі позитивного результату – видача або надіслання замовникові витягу

начальник відділу планування державних інвестицій

 

– " –

В

 

 

 

В

протягом одного робочого дня

– " –

 

Загальна кількість днів надання послуги

21

Загальна кількість днів, передбачена законодавством

21

         

 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

 

Директор департаменту інвестиційно-

інноваційної політики та розвитку

державно-приватного партнерства                                                                    В. М. Коваленко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

_________________№ ______

 

ТEХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

з оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних)

пропозицій та інвестиційних проектів

 

 

 

Етапи надання послуги

Відповідальна особа

Дія

Термін виконання, днів

1

2

3

4

1. Надходження інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції разом із супровідним листом та пакетом документів (далі – документи) до Мінекономрозвитку та їх реєстрація

спеціаліст департаменту документального забезпечення

У

протягом одного робочого дня

 

2. Надходження документів до департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства та передання їх для ознайомлення й накладення резолюції директора департаменту

спеціаліст  департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства, відповідальний за ведення діловодства 

У

– " –

 

 

3. Передання документів заступнику директора департаменту − начальнику управління інноваційних та інвестиційних проектів для ознайомлення й накладення резолюції, а також начальнику відділу

– " –

 

У

– " –

 


1

2

3

4

 

методології та експертизи інвестиційних та інноваційних проектів або начальнику відділу експертизи інфраструктурних проектів та проектів будівництва для визначення відповідального виконавця

 

 

 

 

 

4. Перевірка відповідності інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції формі, затвердженій Мінекономрозвитку, та повноти пакета документів, поданого замовником чи органом, що проводить обов’язкову державну експертизу інвестиційного проекту

спеціаліст відділу методології та експертизи інвестиційних та інноваційних проектів або відділу експертизи інфраструктурних проектів та проектів будівництва

В

протягом двох робочих днів

 

5а. У разі коли інвестиційний проект або проектна (інвестиційна) пропозиція не відповідають затвердженій Мінекономрозвитку формі та/або документи подано не в повному обсязі, вони повертаються замовнику або органу, що проводить обов’язкову державну експертизу, разом із супровідним листом

– " –

В

– " –

 

5б. У разі коли інвестиційна пропозиція або проект  відповідають затвердженій Мінекономрозвитку формі та документи подано в повному обсязі, проводиться оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції

– " –

 

В

протягом дев’яти робочих днів

 

 

 

 

1

2

3

4

6. За результатами проведеної оцінки економічної ефективності:

 

 

 

 

підготовка експертного висновку (позитивного або негативного);

спеціаліст відділу методології та експертизи інвестиційних та інноваційних проектів або відділу експертизи інфраструктурних проектів та проектів будівництва

В

протягом одного робочого дня

 

візування експертного висновку;

начальник відділу методології та експертизи інвестиційних та інноваційних проектів або начальник відділу експертизи інфраструктурних проектів та проектів будівництва, начальник управління інноваційних та інвестиційних проектів

П

– " –

підписання експертного висновку;

директор департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства

З

– " –

реєстрація експертного висновку

спеціаліст відділу методології та експертизи інвестиційних та інноваційних проектів або відділу

В

– " –

1

2

3

4

 

експертизи інфраструктурних проектів та проектів будівництва

 

 

7. Видача (надсилання) експертного висновку замовнику або органу, що проводить обов’язкову державну експертизу

спеціаліст відділу методології та експертизи інвестиційних та інноваційних проектів або відділу

експертизи інфраструктурних проектів та проектів будівництва

В

протягом одного робочого дня

 

Загальна кількість днів надання послуги

21

 

Загальна кількість днів, передбачена законодавством

21

 

           

 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

 

 

Директор департаменту інвестиційно-

інноваційної політики та розвитку

державно-приватного партнерства                                                 В. М. Коваленко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 05.04.2013 № 364 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

з оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних)

пропозицій та інвестиційних проектів

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги

Суб’єкт надання адміністративної послуги

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 

01103, м. Київ, бульв. Дружби народів, 28,              каб. 405, 407, 431

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

 

з понеділка по четвер з 9.00 по 18.00, у п’ятницю

з 9.00 по 16.45, обідня перерва з 13.00 по 13.45

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

596-68-09, 226-31-67, 596-68-14, 286-03-09

тел./факс 521-62-73, 286-72-27

shyrochyna@me.gov.ua,

kovbliuk@me.gov.ua,

www.me.gov.ua

Акти законодавства, що регулюють порядок

та умови надання адміністративної послуги

Закони України

 

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Акти Кабінету Міністрів України

постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 701 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів", від 18.07.2012 № 684 "Про затвердження Порядку та критеріїв оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів"

Акти центральних органів виконавчої влади

наказ Мінекономрозвитку від29.12.2012 № 1532 "Деякі питання проведення оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів", зареєстрований у Мін’юсті 15.01.2013 за № 124/22656

Умови одержання адміністративної послуги

Підстава для одержання адміністративної послуги

 

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Перелік документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, а також вимоги до них

копія інвестиційної пропозиції або інвестиційного проекту, розроблені за формою, затвердженою Мінекономрозвитку, що прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом уповноваженої особи замовника, а також печаткою (для юридичної особи);

копії установчих документів, засвідчені в установленому порядку (для юридичної особи –резидента);

копії документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) з наданням оригіналів зазначених документів (для фізичної особи – резидента);

копії балансу замовника на останню звітну дату разом з додатками та баланси за останні три роки (для юридичної особи);

висновки незалежних експертних організацій       (у разі наявності)

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для одержання адміністративної послуги

 

подаються безпосередньо до Мінекономрозвитку

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 

безоплатно

Строк надання адміністративної послуги

 

1 місяць

Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

 

інвестиційна пропозиція, інвестиційний проект не відповідають затвердженій формі;

документи подано не в повному обсязі

Результат надання адміністративної послуги

експертний висновок щодо економічної ефективності проектної (інвестиційної) пропозиції або інвестиційного проекту (позитивний або негативний)

Способи одержання відповіді (результату)

надсилається поштою або передається нарочним

 

 

 

Директор департаменту інвестиційно-

інноваційної політики та розвитку

державно-приватного партнерства                                                В. М. Коваленко

 

 

 


Корисні посилання

Рiк англ мови