Дата створення матеріалу: 29-07-2014

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Новотроїцької

районної державної адміністрації

25 листопада 2013 року № 526-ос

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про центр надання адміністративних послуг

Новотроїцької районної державної адміністрації

 

1. Це Положення встановлює правові засади організації діяльності, визначає структуру та компетенцію центру надання адміністративних послуг Новотроїцької районної державної адміністрації (далі - центр).

 

2. Центр є постійно діючим робочим органом Новотроїцької районної державної адміністрації, який утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг у Новотроїцькому районі Херсонської області.

 

3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як  постійно діючого робочого органу Новотроїцької районної державної адміністрації приймається головою Новотроїцької районної державної адміністрації.

 

4. Центр у своїй діяльності керується  Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови Новотроїцької районної державної адміністрації, прийнятими у межах його повноважень, та цим Положенням.

 

5. Основними завданнями центру є:

 

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

6. Центр для здійснення повноважень та виконання завдань, визначених цим Положенням, має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Новотроїцької районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій Новотроїцького району Херсонської області незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Новотроїцької районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій Новотроїцького району Херсонської області (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об?єднань (за згодою);

 

3) користуватись в установленому законом порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв?язку і комунікацій, мережами спеціального зв?язку та іншими технічними засобами;

 

4) скликати наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції центру.

 

7. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб?єктами надання яких є органи виконавчої влади, затверджується головою Новотроїцької районної державної адміністрації, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

8. У центрі за рішенням голови Новотроїцької районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Новотроїцької районної державної адміністрації.

 

9. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

 

10. Складовою частиною центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

 

11. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи Новотроїцької районної  державної адміністрації,  яка організовує надання адміністративних послуг. 

 

12. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Новотроїцької районної державної адміністрації. 

 

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою Новотроїцької районної державної адміністрації.

 

13. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

 

14. Основними завданнями адміністратора є:

 

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

 

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

 

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

 

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 

15. Адміністратор має право:

 

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

 

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

 

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

 

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру. 

 

16. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності центру у структурі Новотроїцької районної державної адміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру як постійно діючого органу.

 

17. Центр очолює начальник відділу з питань організації надання адміністративних послуг Новотроїцької районної державної адміністрації (далі - керівник центру), на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру. Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади головою Новотроїцької районної  державної адміністрації. 

 

18. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

 

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

 

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

 

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові Новотроїцької районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

 

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

 

7) може здійснювати функції адміністратора;

 

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.

 

19. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

20. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг суб?єктами звернень у межах Новотроїцького району Херсонської області, за рішенням голови Новотроїцької районної державної адміністрації, можуть утворюватися територіальні підрозділи центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається розпорядженням голови Новотроїцької районної державної адміністрації.

 

20. Прийом суб’єктів звернень у центрі здійснюється без перерви на обід:

 

у понеділок, середу, п’ятницю, суботу  - з 8-00до 15-00  години;

 

у вівторок, четвер - з 13-00до 20-00години;

 

вихідний день – неділя.

 

За рішенням голови Новотроїцької районної державної адміністрації  час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

 

21. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів.

 

 

 

 

 

 


Корисні посилання

Рiк англ мови